Zapytanie ofertowe 1/RPPK.06.01.00-18-0027/17/2021 z dnia 08.03.2021

Zapytanie ofertowe nr 1/RPPK. 06.01.00-18-0027/17/2021 z dnia 08.03.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

na zakup i montaż sprzętu na bazę zabiegową

w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium uzdrowiskowego „ATRIUM” w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno- rekreacyjnej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV. Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

Zamawiający:

AMER-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wincentego Pola 3

38-700 Ustrzyki Dolne

NIP: 6891168832

nr tel. 504 173 869

e-mail: biuro@dwatrium.pl

 

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Monika Turek, tel: 504 173 869 , e-mail: biuro@dwatrium.pl

 

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1- Opis techniczny

2. Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - wzór

4. Załącznik nr 4- Wykaz doświadczenia Wykonawcy

5. Załącznik nr 5- Oświadczenie wymagane od Wnioskodawcy w zakresie pełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO - wzór

6. Załącznik nr 6- zapytanie ofertowe