Zapytanie ofertowe nr 3/ZP/2023 z dnia 29.05.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/ZP/2023 z dnia 29.05.2023 r.

 Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Zapytanie ofertowe na zakup i montaż urządzeń

w związku z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego, poprzez rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno - rekreacyjnej w Sanatorium Uzdrowiskowym ATRIUM”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV. Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

Zamawiający:

AMER-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wincentego Pola 3

38-700 Ustrzyki Dolne

NIP: 6891168832

nr tel. 504 173 869

e-mail: biuro@dwatrium.pl

 

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Monika Turek, tel: 504 173 869 , e-mail: biuro@dwatrium.pl

 

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1- Opis techniczny

2. Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - wzór

4. Załącznik nr 4- Wykaz doświadczenia Wykonawcy

5. Załącznik nr 5- Oświadczenie wymagane od Wnioskodawcy w zakresie pełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO - wzór

6. Załącznik nr 6- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 7- projekt graficzny rozmieszczenia urządzeń strefy basenowej