Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/RPPK. 06.01.00-18-0027/17/2018 z dnia 19.10.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe

na zakup pokrycia dachu i obróbek blacharskich dachu w Sanatorium Uzdrowiskowym "Atrium" w ramach projektu pn.: " Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego "Atrium" w Polańczyku, poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno - rekreacyjnej"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VI, Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu.

Zamawiający:

AMER-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wincentego Pola 3

38-700 Ustrzyki Dolne

NIP: 6891168832

REGON: 370995418

KRS: 0000041279

nr tel. 13 469 20 10

e-mail: biuro@dwatrium.pl

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Monika Turek, tel: 504 173 869 , e-mail: biuro@dwatrium.pl

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2- Dokumentacja techniczna

3. Załącznik nr 3- Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych